موسسه آموزش عالي آزاد چتردانش به عنوان مجموعه‌اي پيشگام در امر توليد کتب آموزشي روزآمد و غني توانسته است گام‌هاي موثري در همراهي با دانشجويان رشته حقوق بردارد. اين موسسه افتخار دارد که با بهره‌مندي از تجربيات فراوان خود و با رصد دقيق نيازهاي علمي دانشجويان اقدام به توليد آثاري نمايد که مهم ترين دستاورد آن ها تسهيل آموزش و تسريع يادگيري باشد. اميد است که در اين مسير بتواند با ارائه خدمات درخشان، شايستگي هاي خود را به اثبات رساند.
منابع آزمون وکالت 94
جستجو: جستجوی ‍‍‍‍‍‍پیشرفتهنام کتاب: قانون یار حقوق مدنی
تدوین: عبدالله رضازاده پاشا
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار آیین دادرسی مدنی
تدوین: صابر خلیل نژاد کیاسری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار حقوق تعهدات
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار حقوق تجارت
تدوین: وحید امینی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون يار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار اصول فقه
تدوین: وحید عظیمی تهرانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار حقوق ثبت
تدوین: محمد شعبانی- میثم عبداللهی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار حقوق بین الملل خصوصی
تدوین: ایام کمرخانی - سعید امیرخانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون یار امور حسبی
تدوین: سید مجتبی موسوی- قائم الدین شعبانی حاجی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون يار حقوق جزای عمومی
تدوین: میثم مختارزاده
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون يار حقوق خانواده
تدوین: سید مهدی کاظمی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول استنباط اسلامی
تدوین: اسد الله لطفی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه آزمون های طبقه بندی موضوعی متون فقه
تدوین: اسد ا... لطفی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت
تدوین: دکتر مجید قربانی لاچوانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آزمون وکالت 93 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 5 دوره از آزمون‌های وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق بین الملل عمومی
تدوین: مسلم یعقوبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق اساسی
تدوین: مسلم یعقوبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق بین الملل خصوصی
تدوین: مسلم یعقوبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با اصلاحات 94/3/24
تدوین: دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه آزمون های طبقه بندی شده سردفتری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آزمون وکالت 94 به همراه پاسخنامه تشریحی مطابق با کلید منتشره از سوی کانون
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای ‌حقوق مدنی- دوره دو جلدی
تدوین: دکتر مجید قربانی‌لاچوانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تدوین: یحیی بخشی- امید بخشی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای استعداد تحصیلی آزمون‌های دکتری سال‌های ۹۵- ۹۰.
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی
تدوین: علی نیکوکار
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق تعهدات
تدوین: قائم الدین شعبانی حاجی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده اصول فقه
تدوین: سید علی بنی صدر
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق جزای اختصاصی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی
تدوین: قائم الدین شعبانی حاجی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده حقوق جزای عمومی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت
تدوین: محسن رفعتی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده زبان عمومی(واژگان و درک مطلب) = ‭ 500 Test of General Language (Vocabulary and Comprehension)
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده ادبیات عرب
تدوین: محمد صدری ارحامی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: قانون آیین دادرسی مدنی نموداری
تدوین: الهام مختاري محمدي
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مجازات اسلامی نموداری (مصوب 92/2/1)
تدوین: رضا بولاغی- حبیب الله جمادی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تجارت نموداری
تدوین: رضا بولاغی- حبیب الله جمادی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مدنی (نموداري)
تدوین: الهام مختاري محمدي
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4
تدوین: رضا بولاغی- حبیب الله جمادي
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون صدور چک مصوب 1355 نموداری با اصلاحات 1372 و 1382
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393نموداری
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 نموداری
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون امور حسبی مصوب1319/4/2نموداری
تدوین: محمد مهدی رحیمی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 92 نموداری
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 نموداری به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388
تدوین: نگار روشنی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، 62 و 76 نموداری
تدوین: نگار روشنی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نموداری
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ‌قانون ثبت اسناد و املاك نموداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نموداری
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نموداری
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: مختصر حقوق مدنی
تدوین: دکتر محمد مهدی توکلی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر حقوق اساسی 1 و 2
تدوین: مسلم یعقوبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر حقوق سازمانهای بین المللی
تدوین: مسلم یعقوبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر زبان عربی
تدوین: رضا رحیمی دهسوری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر آیات‌الاحکام (مباحث حقوقی)
تدوین: مهدی رحیمی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر حقوق تجارت (4-1)
تدوین: دکتر محمد مهدی توکلی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر آیین دادرسی مدنی
تدوین: گلریز مهردار قائم مقامی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر متون فقه بر اساس الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
تدوین: محسن سینجلی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مختصر اصول استنباط
تدوین: محسن سینجلی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: قانون مجازات اسلامی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مدنی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به همراه قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: لایحه قانون تجارت
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون حمایت خانواده مصوب 1391
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تجارت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ همراه با آراء وحدت رویه مرتبط
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون کار مصوب 1369
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون امور حسبی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶، ۶۲ و ۷۶
تدوین: نگار روشنی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تملک آپارتمان‌ها ‌‌مصوب ۱۳۴۳
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون اجرای احکام مدنی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري مصوب 1386 به همراه آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1387
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات 1394
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: منشور حقوق شهروندی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات و الحاقات
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین داوری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه محشای قوانین و مقررات مربوط به اعسار
تدوین: دکتر محمّد هادی فضلعلی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوین: مصطفی افشاری- رضا زنده گل
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوین: رضا زنده گل- مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
تدوین: رضا زنده‌گل
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور
تدوین: رضا زنده‌گل
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارتی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: آراء وحدت رویه کاربردی، حقوقی- کیفری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کاربردی بر اساس قوانین کیفری
تدوین: میثم مختارزاده
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال‌های 90- 80
تدوین: مصطفی افشاری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کاربردی بر اساس قوانین تجاری
تدوین: محسن رفعتی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور کاربردی بر اساس قوانین ثبتی
تدوین: محسن رفعتی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال‌های ۹۴-۸۹‬
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: قانون آيين دادرسي مدني راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مدنی راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون تجارت راهنما
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه قوانین ت ا م
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی کیفری راهنما
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون مجازات اسلامی راهنما
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: مجموعه حقوق تجارت
تدوین: فرانك افتخاري
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه آیین دادرسی مدنی
تدوین: نادر صحرائی موانه
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: برنامه ریزی درسی
تدوین: الهام مختاري
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: كمك آزمون مشاوران حقوقي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کمک آزمون حقوق مدنی
تدوین: عبدا... رضازاده پاشا
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: كمك آزمون حقوق بین‌الملل عمومی(1)
تدوین: جابر پریشان
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قرارهای تأمین کیفری نظارت قضایی و قرارهای نهایی با رویکرد کاربردی براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری
تدوین: دکتر محمد مصدق
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید مصوب 1392 و آخرین اصلاحات مصوب 1394
تدوین: دکتر محمد مصدق
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: شرح قانون مجازات اسلامی
تدوین: دکتر محمد مصدق
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: اصول فقه تحلیلی
تدوین: سيد علي بني صدر
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: فقه الوکالة
تدوین: سید علی بنی صدر
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: فقه‌الهبه ترجمه و تحقیق کتاب هبه از جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام
تدوین: مجید نظریان- رضا رحیمی دهسوری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: اصول الاستنباط، فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید به همراه ترجمه و تبیین
تدوین: دکتر عباس زراعت، دکتر حمید مسجد سرایی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: خمس
تدوین: رضا رحیمی دهسوری- حسن طالبی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: حیل شرعی در فقه و حقوق
تدوین: دکتر محمد صدری ارحامی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قاعده نفی اختلال نظام در گستره حقوق خصوصی اسلام
تدوین: الهام شراعی- محمد علی خورسندیان
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: تحریر الروضة فی شرح اللمعة- دوره دو جلدی
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی الشرح اللمعه (دوجلدی)
تدوین: علیرضا امینی- سید محمدرضا آیتی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: فقه الجهاد
تدوین: زین الدین بن علی العاملی- ترجمه امیرحسین حدیدی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: نکات کلیدی استعداد شغلی
تدوین: آرش قوی پنجه
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 700 نکته کلیدی اصول فقه
تدوین: امید ولدخانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی
تدوین: امید ولدخانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 1000 نکته کلیدی حقوق تجارت
تدوین: غلامحسین ارشدی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 1100 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری
تدوین: ستاره حاج محمدجعفر
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 1200 نکته کلیدی حقوق جزا
تدوین: ستاره حاج محمد جعفر
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی
تدوین: حامد حق رضایی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: 444 ماده از قانون تجارت برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 333ماده از قانون آیین دادرسی مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی و 44 ماده از قانون اجرای احکام مدنی
تدوین: الهام مختاري
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 555 ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی
تدوین: الهام مختاري
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 222 ماده برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی از قوانین و مقررات خاص جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 600 ماده از قانون مجازات اسلامی برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 500 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی
تدوین: میثم مختارزاده
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: 505 واژه متون حقوقي
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه آزمونهاي پايان ترم متون حقوقي 1 و 2
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه متون حقوقی جزایی
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ترجمه تحت اللفظی و روان gcse law
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ترجمه كامل بخش گرامرتافل barron's
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: متون حقوقی بین الملل
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: متون حقوقي (1) بخش قراردادها ALEVEL
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: متون حقوقي (2) بخش جزایی ALEVEL
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: فرهنگ فقه و حقوق و معارف اسلامی
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ترجمه تحت اللفظی و روان کتاب Essential Contract law
تدوین: علی تقی خانی ، زهرا شیرکش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 100 نکته کاملاً ضروري A Level And As Level Law بخش حقوق قرارداد
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 110 نکته کاملاً ضروري A Level And As Level Law بخش حقوق جزا
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: گنجينه سؤالات واژگاني آزمون تافل دکترا
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: ترجمه تحت اللفظی و روان Law tests قسمت قراردادها (5 و 4) و جزا (6) و حقوق اساسی
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نکات مهم LAW TEXTS
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: جنبه‌های حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تدوین: امیر جعفری صامت
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مالکیّت خانواده
تدوین: موسی رحیمی- رضا رحیمی دهسوری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح
تدوین: مهدی مقدسی- سید رضا فقیهی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح
تدوین: دکتر مهدی مقدسی (مدرس دانشگاه)- علی کریمی ناصری
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: وضعیت حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم با تاکید بر جرایم نیروهای مسلح
تدوین: دکتر مهدی مقدسی- روح اله ابوئی مهریزی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: وضعیت حقوقی غایبین مفقودالاثر عضو نیروهای مسلح و همسران ایشان
تدوین: دکتر مهدی مقدسی- نوید کارکن
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی
تدوین: طاهره فرمنش- دکتر علی تقی خانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت
تدوین: وحید عظیمی تهرانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نگاهی گذرا بر قواعد فقهی و مقررات قانونی عقد نکاح
تدوین: سید حمزه حسینی فرد
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: کنوانسيون هاي بين المللي چک، بروات و سفته ها: ژنو [1931 و 1930]، نيويورک [1998]، [انگليسي- فارسي]‏‫= Conventions on cheque, bills of exchange and promissory notes ( geneva and new york‭)‬‬
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسيون‌‌‌‌ آنسيترال در مورد بروات بين‌‌‌‌المللی و سفته‌‌‌‌های بين‌‌‌‌المللی، (نيويورک ـ 9 دسامبر 1988)
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون‌های ژنو در مورد چک‌ها (ژنو ـ ۱۹۳۱)
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون‌‌‌‌های ژنو در مورد بروات و سفته‌‌‌‌ها (ژنو ـ ۱۹۳۰)
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک ـ ۱۹۵۸)
تدوین: رضا زنده گل
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون حقوق کودک (۲۰ نوامبر ۱۹۸۹)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم- 1967)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳‮‬‏‫
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (اکتبر ۲۰۰۳)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی (مارس ۱۹۷۵)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: مجموعه کنوانسیون های برگزیده بین المللی
تدوین: محمود رمضانی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: نخستین قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۵ [پس از صدور فرمان مشروطیت] به انضمام متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ و فرمان مشروطیت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1290 شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۲۸۶ شمسی به انضمام قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب ۱۳۰۱ شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون ثبت اسناد ایران مصوب ۱۲۹۰ شمسی به همراه نخستین قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضرشرعیه و حکام صلحیه مصوب کمیسیون عدلیه مورخ 1290 شمسی به همراه نخستین قانون حکمیت مصوب 1306 شمسي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قوانین ایران پس از عصر مشروطه
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قوانین موقتی محاکمات جزایی [آیین دادرسی کیفری] مصوب 1291
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نخستین قانون تجارت مصوب 1303، 1304 شمسی به همراه نخستین قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 1294 شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: قانون مدنی همراه با اعراب گذاری
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌(در امور مدنی) با اعراب‌گذاری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: جامع ترين راهنماي زبان عمومي
تدوین: محسن ترقي
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: كمك آزمون مقدمه علم حقوق و حقوق اساسي 1
تدوین: رضا همت يار
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: جامع ترين راهنماي انديشه اسلامي 1
تدوین: سيد هادي هاشمي
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: کمک آموزشی رویه قضایی
تدوین: سارا علیزاده
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: جامع ترين راهنماي فارسي عمومي
تدوین: عليرضا اشرفي
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: آوای قانون آئین دادرسی کیفری
تدوین: چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آوای قانون آئین دادرسی مدنی
تدوین: چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آوای قانون مدنی
تدوین: چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آوای قانون مجازات اسلامی
تدوین: چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: آوای قانون تجارت
تدوین: چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: 10 ساعت کلاس آموزش تصویری زبان عمومی و استعداد تحصیلی ویژه آمادگی آزمون دکتری 96
تدوین: چتردانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: نرم افزار جامع تنقیح قوانین و مقررات ایران- بهارستان
تدوین: دکتر عباس کریمی
اطلاعات بیشتر...


نام کتاب: یاد استاد در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
تدوین: تهمورث بشیریه
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: دفتر یادداشت تخصصی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: سالنامه 1395
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: گاهنامه وکیل
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...

نام کتاب: سالنامه حقوقی سال 1396
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
اطلاعات بیشتر...