آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
درست نامه

درستنامه قانون الحاق دو ماده به تعزیرات

درست‌نامه قانون تجارت نموداری چاپ 16

درست نامه نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی و جزایی

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 34 و 35

درستنامه قانون یار حقوق جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اشخاص چاپ - 1

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جز ا - چاپ 3

درستنامه قانون یار جزای عمومی - چاپ 3

درستنامه قانون یار مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 چاپ - 42 و 4

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینهای آزمون های کارشنا سی ارشد متون حقو قی و متون فقه- چاپ 1

درستنامه حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنو نی- چاپ 1

درستنامه قانون مجازات اسلامی نموداری مصوب 1 / 2 / 1392 – چاپ 21

درستنامه مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املا ک چاپ - 1

درستنامه 5000 نکته کلیدی حقوق مدنی- چاپ 1

درستنامه 3000 نکته کلیدي حقوق جزا- چاپ1

درستنامه قانون مجازات اسلامی تحر یری مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ - براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۹ - رقعی

درستنامه قانون مجازات اسلامی تحر یری مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ - براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۹ - جیبی

درستنامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 1392 – چاپ11

درستنامه قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 ( چا پ 9 و 10)براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 / 2 / 1399

درستنامه کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینهای متون فقه آزمونهای مشاوران حقوقی تألیف: سیدعلی بنی صدر چاپ های اول و دوم و سوم

درستنامه ۵۰۰ پرسش چهارگزینه ای برگزیده زبان عمومی واژگان و درک مطلب چاپ 1

درستنامه 20 دوره حقوق مدنی آزمون وکالت چاپ ۲

درستنامه مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری- چاپ اول

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه آزمون های مشاوران حقوقی

درستنامه دوره اصول فقه آزمون وکالت ۲۰ چاپ ۲

درستنامه قانون يار حقوق ثبت چاپ 5 تا 9

درستنامه 20 دوره حقوق جزا آزمون وکالت چاپ 1

قانون صدور چک با اصلاحات جدید

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 96

درستنامه 1200 نکته کلیدي حقوق جزا چاپ 1 و 2

سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 96

درستنامه قانونیار حقوق ثبت چاپهاي 1 تا 4

درستنامه مجموعه آزمونهاي آزمایشی وکالت چتردانش چاپ اول

درستنامه مجموعه پرسشهاي چهارگزینهاي حقوق مدنی دوجلدي-دکتر قربانی-چ 1تا 5جلد اول 11

درستنامه مختصر حقوق مدنی چاپ 9 و 10

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری

قانون یار آئین دادرسی کیفری جدید چاپ اول تا چهارم

قانون یار آئین دادرسی کیفری چاپ پنجم تا هشتم

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 13

درست نامه قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ 18 تا 23

قانون یار آیین دادرسی کیفری چاپ اول تا دوازدهم منطبق بر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394

درست‌نامه قانون یار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح چ 2

قانون یار حقوق تجارت چاپ سوم

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 11

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 12

درستنامه قانون یار تجارت چاپ 13

برچسب ها: درست نامه