آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع ارشد

دروس عمومی (مشترک بین کلیه گرایش ها)
متون فقه:
1- مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه - دکتر اسدالله لطفی
2- مختصر متون فقه نشر چتردانش
3- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای متون فقه دکتر لطفی (نشر چتردانش)
4- داوطلبان گرایش‌های حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق ارتباطات و حقوق تجارت بین الملل به سوالات متون فقه پاسخ نخواهند داد

متون حقوقی:
1- متون حقوقی بین المللی - محمود رمضانی
2- gcse law -محمود رمضانی

حقوق خصوصی
حقوق مدنی:
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
3- عقود معین ج1و2 دکتر ناصر کاتوزیان
4- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
5- قانون یار حقوق مدنی - رضازاده پاشا
6- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی

حقوق تجارت:
1- شرکت های تجاری دکتر پاسبان
2- اسناد تجاری دکتر کاویانی
3- ورشکستگی دکتر اسکینی
4- قانون یار حقوق تجارت - وحیدامینی
5- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت - دکتر قربانی

آیین دادرسی مدنی:
1- دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني - دكتر عبدالله شمس
2- قانون یار آیین دادرسی مدنی - خلیل نژاد
3- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آ.د.م - رحمان عمروانی

سایر:
1- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی
2- آرای وحدت رویه کاربردی حقوقی - کیفری

 
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزای عمومی:
1- دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی - دکتر اردبیلی
2- قانون یار حقوق جزای عمومی - میثم مختارزاده
3- 500تست حقوق جزای عمومی - گروه علمی چتردانش

حقوق جزای اختصاصی:
1- دوره سه جلدی حقوق جزای اختصاصی - دکترمیرمحمدصادقی
2- قانون یار مجازات اسلامی - گروه علمی چتردانش
3- 500 تست حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری:
1- قانون یار آیین دادرسی کیفری - گروه علمی چتردانش
2- 1000 تست آ.د.ک یا مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آ.د.ک دکتر موذن زادگان

سایر:
1- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی
2- آرای وحدت رویه کاربردی براساس قوانین کیفری - میثم مختارزاده

حقوق عمومی
حقوق بین الملل عمومی
1- حقوق بین الملل عمومی - د کتر ضیایی بیگدلي 
2- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق بین الملل عمومی - مسلم یعقوبی

حقوق اساسی
1- بایسته های حقوق اساسی - دکتر ابوالفضل قاضی
2- دوره دو جلدی حقوق اساسی - دکتر محمد هاشمی
3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق اساسی- مسلم یعقوبی

حقوق تعهدات
1- اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان
2- قانون یارحقوق تعهدات
3- 500 تست حقوق تعهدات

حقوق اداری
حقوق اداری دکتر موتمنی

حقوق بین الملل
 حقوق بین الملل عمومی
1- حقوق بین الملل عمومی - د کتر ضیایی بیگدلی
2- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق بین الملل عمومی - مسلم یعقوبی

حقوق بین الملل خصوصی
1- حقوق بين الملل خصوصي - دكتر نجادعلي الماسي
2- قانون یار حقوق بین الملل خصوصی کمرخانی- امیرخانی
3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق بین الملل خصوصی - مسلم یعقوبی

حقوق اساسی
1- بایسته های حقوق اساسی - دکتر ابوالفضل قاضی
2- دوره دو جلدی حقوق اساسی - دکتر محمد هاشمی
3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق اساسی- مسلم یعقوبی

حقوق تعهدات
1- اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان
2- قانون یارحقوق تعهدات
3- 500 تست حقوق تعهدات


حقوق تجارت بین الملل
حقوق مدنی:
1- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
2- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
3- عقود معین ج1و2 دکتر ناصر کاتوزیان
4- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
5- قانون یار حقوق مدنی - رضازاده پاشا
6- مختصر حقوق مدنی - دکتر محمد مهدی توکلی
7- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی 

حقوق تجارت:
1- شرکت های تجاری دکتر پاسبان
2- اسناد تجاری دکتر کاویانی
3- ورشکستگی دکتر اسکینی
4- قانون یار حقوق تجارت - وحیدامینی
5- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت - دکتر قربانی

حقوق بین الملل عمومی
1- حقوق بین الملل عمومی - د کتر ضیایی بیگدلی
2- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق بین الملل عمومی - مسلم یعقوبی

حقوق بین الملل خصوصی
1- حقوق بين الملل خصوصي - دكتر نجادعلي الماسي
2- قانون یار حقوق بین الملل خصوصی کمرخانی- امیرخانی
3- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق بین الملل خصوصی - مسلم یعقوبی
برچسب ها: منابع ارشد