نکات آزمونی

نام کتاب: 700 نکته کلیدی اصول فقه
تدوین: امید ولدخانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-034-410-600-978
مشخصات ظاهری: 162 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی
تدوین: امید ولدخانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-033-410-600-978
مشخصات ظاهری: 205 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1000 نکته کلیدی حقوق تجارت
تدوین: غلامحسین ارشدی
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-036-410-600-978
مشخصات ظاهری: 204 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1100 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری
تدوین: ستاره حاج محمدجعفر
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-037-410-600-978
مشخصات ظاهری: 122 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 75000ریال
قیمت با تخفیف: 67500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1200 نکته کلیدی حقوق جزا
تدوین: ستاره حاج محمد جعفر
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-035-410-600-978
مشخصات ظاهری: 159 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: 1560 نکته کلیدی حقوق مدنی
تدوین: حامد حق رضایی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-104-410-600-978
مشخصات ظاهری: 334 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...