آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قوانین خارجی

نام کتاب: قانون اساسی عراق به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-411-410-600-978
مشخصات ظاهری: 98 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی لبنان به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-455-410-600-978
مشخصات ظاهری: 53 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی امارات به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-456-410-600-978
مشخصات ظاهری: 73 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی عربستان سعودی به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-457-410-600-978
مشخصات ظاهری: 30 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی قطر به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-459-410-600-978
مشخصات ظاهری: 51 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی کویت به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-460-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی عمان به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-461-410-600-978
مشخصات ظاهری: 54 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی بحرین به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-462-410-600-978
مشخصات ظاهری: 64 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون مدنی مصر به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-465-410-600-978
مشخصات ظاهری: 424 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون مدنی عراق به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-466-410-600-978
مشخصات ظاهری: 488 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2600000ریال
قیمت با تخفیف: 2340000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون مدنی لبنان به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-467-410-600-978
مشخصات ظاهری: 417 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی فرانسه به زبان فرانسوی
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 9-486-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی الجزایر به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-479-410-600-978
مشخصات ظاهری: 104 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی مغرب به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 4-481-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی لیبی به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-483-410-600-978
مشخصات ظاهری: 102 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی مصر به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-482-410-600-978
مشخصات ظاهری: 116 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی تونس به زبان عربی
تدوین: سجا العبودی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-480-410-600-978
مشخصات ظاهری: 84 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی موناکو به زبان فرانسوی
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-484-410-600-978
مشخصات ظاهری: 49 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی بلژیک به زبان فرانسوی
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 2-485-410-600-978
مشخصات ظاهری: 148 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قانون اساسی سوئیس به زبان فرانسوی
تدوین: محمدسجاد لطفی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 6-487-410-600-978
مشخصات ظاهری: 196 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 950000ریال
قیمت با تخفیف: 855000ریال
اطلاعات بیشتر...