آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی

نام کتاب: مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-241-410-600-978
مشخصات ظاهری: 445 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
چکیده ای از کتاب: از آنجا که داوطلبین شرکت کننده در آزمون های حقوقی وکالت،کارشناسی ارشد،قضاوت،مشاوران حقوقی،سردفتران اسناد رسمی نیازمند این هستند که قوانین خاص حقوقی که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.


فهرست:
-آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392
-وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372
-تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب 1392
-تصویب نامه راجع به مواد (4( و )۱4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
-مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۲ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۹4 هیئت وزیران
-مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373
-آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
-دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
-مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 هیئت وزیران
-«ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373
-شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه مرزبانی مناطق آزاد تجار- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1373
-ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۲وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد
-آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 وزرای عضور شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1391 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اجازه واردات درصدی ازکالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق موضوع بند «د» تبصره (۲5) قانون برنامه دوم توسعه به داخل کشور مصوب سال ۱۳77 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به واحدهای تولید مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوبه 1377 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-جاری بودن وصول دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر موضوع ماده (55) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1376 هیئت وزیران
-تصویب نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود خودروهای سواری و تعیین محدوده تردد خودروهای با پلاک مناطق ازاد مصوب 1393
-تصویب نامه در خصوص تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 1375 مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
- چگونگی اعمال نظارت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر فعالیت ها مصوب 1374 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تصویب نامه در خصوص معافیت کالاهای تولیدشده در داخل کشور که به مناطق آزاد تجاری- صنعتی حمل می شوند از سپردن پیمان ارزی مصوب 1379 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1382 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا در سال از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به داخل کشور مصوب 1382هیئت وزیران
-اتخاذ تصمیماتی راجع به واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه های دولتی در مناطق آزاد مصوب 1384 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تصویب نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال مصوب 1397 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به کارتهای مسافری مناطق آزاد مصوب 1374 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1390 هیئت وزیران
- قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساس نامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی
-تصویب نامه درخصوص تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند مصوب 1396 هیئت وزیران
-برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب 1394 هیئت وزیران
-آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور مصوب 1380 هئت وزیران- هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
-تصویب نامه راجع به آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور1381 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال مصوب 1397
-تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (2500) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد مصوب 1393 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند مصوب 1392 هیئت وزیران
- اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارسباران (جلفا) مصوب 1383 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (آبادان- خرمشهر) مصوب 1383 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 1389 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مصوب 1383 هیئت وزیران
-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی
-آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب1386 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1393 شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
-قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1389
-قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
-آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1395 هیئت وزیران
-آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی مصوب 1371 هیئت وزیران
-آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به صادرات و واردات کالا در بازارچه های مرزی مصوب 1377 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) مصوب 1396 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مصوب 1390 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه های مرزی مصوب 1381 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به صادرات کالا در بازارچه های مرزی مصوب 1377 هیئت وزیران
-دولت در خصوص ضوابط و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی مصوب 1378 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی تعاونی های مرزنشینان مصوب 1377 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند مصوب 1372 هیئت وزیران
- اجازه تأسیس بازارچه های مشترک مرزی در بعضی مناطق به وزارت کشور مصوب 1372 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت
-اجازه تأسیس دو بازارچه مشترک مرزی در مناطق گرمی و پارس آباد در استان اردبیل مصوب 1377 هیئت وزیران
-اجازه ایجاد بازارچه مرزی در منطقه خسروی به وزارت کشور 1379 مصوب هیئت وزیران
-اجازه تأسیس بازارچه مشترک مرزی در منطقه مهران از استان ایلام و بندر جاسک، شهر هرمز، منطقه تیاب و بندرکنگ در استان هرمزگان به وزارت کشور مصوب 1378 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به احداث بازارچه مرزی در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه مصوب 1380 هیئت وزیران
- تصویب نامه راجع به ایجاد بازارچه مشترک مرزی صیادی پسابندر در شهرستان چابهار مصوب 1380 هیئت وزیران
-اجازه احداث بازارچه مرزی در پرسه سو، دهلران ، کوزه رش گلینجک و میل 46 مصوب 1383 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص احداث بازارچه مرزی در شهرستان لامرد مصوب 1386 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص ایجاد بازارچه مرزی در مناطق ابوموسی، سیریک، بندرلنگه، شیو (پارسیان) و کرگان (میناب) در استان هرمزگان مصوب 1386 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص انتقال بازارچه مرزی (میل75) به محل چاه عبدالهی (میل78) مصوب 1386 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
-تصویب نامه راجع به جابه جایی بخشی از سهمیه سالیانه بازارچههای مرزی به سهمیه مبادلات مرزی استان سیستان و بلوچستان مصوب 1380 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص ضوابط ورود کالا از جمهوری ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران مصوب 1376 هیئت وزیران
-اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا از کشور ترکمنستان به فروشگاه آن کشور در مشهد از محل بازارچه مرزی باجگیران موضوع مصوبات شماره 50973 ت ۱744۳هـ مصوب 1383
-شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-انتقال کالاهای مرجوعی از گمرکات کشور به مناطق آزاد مصوب 1374 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
-نحوه حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی و سازمان های مناطق آزاد مصوب 1375 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-نحوه تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی سازمان های مناطق آزاد مصوب 1376 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تعیین تکلیف ورود کالاهای مستعمل بازسازی شده از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به داخل کشور مصوب 1388 شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی
-دستورالعمل تهیه و تنظیم طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد در چارچوب سیاست های راهبردی و توسعهای ای مناطق مصوب 1391 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی هم جوار توسط سازمان های منطقه آزاد تجاری- صنعتی (ردیف 40۲00) مصوب 1391 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل ماده ( ۲۱ ) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی «دریافت و مصرف هدایا و کمک ها» مصوب 1392دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل واگذاری تنخواه گردان موضوع ماده ( ۹) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مصوب 1393 دبیر شورای عالی
-آیین نامه شماره 45 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 46 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 47 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 48 مصوب 1382
برچسب ها:
مجموعه قوانين مناطق آزاد تجاري     صنعتي   گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   مجموعه قوانين مناطق آزاد تجاري     صنعتي گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش   جموعه قوانين   مناطق آزاد تجاري     صنعتي   قوانين مناطق آزاد   قوانين مناطق آزاد تجاري     صنعتي      نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 978-6007316-84-9
مشخصات ظاهری: 696 صفحه
نوبت چاپ: یازدهم
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-41-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 510 صفحه
نوبت چاپ: دوازدهم
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین داوری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-335-410-600-978
مشخصات ظاهری: 164 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-013-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-010-410-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه محشای قوانین و مقررات مربوط به اعسار
تدوین: دکتر محمّد هادی فضلعلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-021-410-600-978
مشخصات ظاهری: 91 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوین: مصطفی افشاری- رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-343-410-600-978
مشخصات ظاهری: 251 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوین: رضا زنده گل- مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-056-410-600-978
مشخصات ظاهری: 435 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-064-410-600-978
مشخصات ظاهری: 802 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 575000ریال
قیمت با تخفیف: 517500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-077-410-600-978
مشخصات ظاهری: 564 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 126000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-089-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارتی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 1-099-410-600-978
مشخصات ظاهری: 714 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-190-410-600-978
مشخصات ظاهری: 385 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 108000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 4-340-410-600-978
مشخصات ظاهری: 306 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 8-339-410-600-978
مشخصات ظاهری: 446 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-329-410-600-978
مشخصات ظاهری: 705 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 0-210-410-600-978
مشخصات ظاهری: 591 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-245-410-600-978
مشخصات ظاهری: 209 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-246-410-600-978
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات
تدوین: رضازنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-247-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فهرست قوانین منسوخ
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-244-410-600-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بهداشت، دارو و امورپزشکی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 5-257-410-600-978
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات گمرک، صادرات و واردات
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 9-259-410-600-978
مشخصات ظاهری: 690 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های تابعیت
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 6-263-410-600-978
مشخصات ظاهری: 298 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وقف
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-261-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 6-250-410-600-978
مشخصات ظاهری: 427 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات معادن و صنایع معدنی
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 5-260-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات زندان ها و امور زندانیان
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-258-410-600-978
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-262-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ثبت اسناد واملاک (رقعی)
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-240-410-600-978
مشخصات ظاهری: 371 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خودرو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-265-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات ثبت احوال
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-266-410-600-978
مشخصات ظاهری: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-293-410-600-978
مشخصات ظاهری: 316 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-269-410-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-300-410-600-978
مشخصات ظاهری: 146 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-298-410-600-978
مشخصات ظاهری: 290 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 285000ریال
قیمت با تخفیف: 256500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راه آهن و مترو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-292-410-600-978
مشخصات ظاهری: 387 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات امور دینی و مناسک مذهبی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-307-410-600-978
مشخصات ظاهری: 303 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-317-410-600-978
مشخصات ظاهری: 390 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضلاب
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-314-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 2-315-410-600-978
مشخصات ظاهری: 399 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات فضای مجازی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-318-410-600-978
مشخصات ظاهری: 337 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-306-410-600-978
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-319-410-600-978
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-352-410-600-978
مشخصات ظاهری: 679 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-350-410-600-978
مشخصات ظاهری: 393 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 475000ریال
قیمت با تخفیف: 427500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تدوین: ابراهیم یوسفی
ناشر: چتردانش
شابک: 0-351-410-600-978
مشخصات ظاهری: 366 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین انرژی هسته‌ای
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-349-410-600-978
مشخصات ظاهری: 341 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر:
شابک: 9-361-410-600-978
مشخصات ظاهری: 651 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص حقوقی)
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر:
شابک: 2-357-410-600-978
مشخصات ظاهری: 525 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/2/4 اصلاحی 1394
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 5-372-410-600-978
مشخصات ظاهری: 201 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اصناف
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 2-373-410-600-978
مشخصات ظاهری: 586 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 8-371-410-600-978
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعاونی
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 6-362-410-600-978
مشخصات ظاهری: 430 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات استاندارد
تدوین: مهدی نریما‌ن‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-381-410-600-978
مشخصات ظاهری: 157 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح(رقعی)
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-382-410-600-978
مشخصات ظاهری: 614 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص جزایی)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-356-410-600-978
مشخصات ظاهری: 152 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...