آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-300-410-600-978
مشخصات ظاهری: 146 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین و مقررات روادید وگذرنامه که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات روادید وگذرنامه را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون گذرنامه مصوب1351  با آخرین اصلاحاتو الحاقات تا تاریخ1390
- قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب1351 راجع بهشرایط صدور گذرنامه برای رانندگانو كمك رانندگان خط ترانزیت موضوع ماده4 آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتبارات عمرانی مصوب 1343 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می نمایند مصصوب 1360
-قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب1367 اصلاحی1381
-قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب1310 با اصلاحات1367
-قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای كشورو اصلاحبعضیاز مواد قانون گذرنامهو قانونورودو اقامت اتباع خارجه در ایرانمصوب1367
-قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تسهیلتشریفاتاعطایروادیدبه بازرگانان كشورهایعضوگروهدی8-_d8) مصوب 1382
-قانونموافقت نامهتسهیلصدورروادیدبرایبازرگانانكشورهایعضوسازمانهمكاریاقتصادی( اكو) مصوب 1375
- قانون نظارت بر مسافرت های خارجی كاركنان دولت مصوب1373
-قانون دریافت عوارض خارجاز كشور مصوب 1364قانون دریافت عوارض خارجاز كشور مصوب1377
-قانونلزومبازرسیوانگشت نگاریازاتباعآمریكاییدرمبادیورودیكشورمصوب1385

بخشدومآیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی پروانه كد زیارتی موضوع بند1ماده29 قانون گذرنامه1351 مصوبه1363
-آیین نامه اجرایی صدور پروانهگذركاركنان وسائط نقلیه آبی موضوعبند2 ماده29 قانونگذرنامهمصوب1351 مصوبه1381
-آیین نامه اجراییبند3ماده 29  قانون گذرنامه1351  مصوبه1363
-آیین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوبهدر تاریخ1352
-آیین نامه اجرایی صدورسند مسافرت پناهندگان سیاسی مصوب1366
-آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجیدر مناطقآزاد تجاری- صنعتیجمهوری اسلامی ایران مصوب1372  با اصلاحات تا1382
-آییننامهصدورروادید15 روزهمصوب 1384
-آیین نامهنحوهبازگشتپناهندگانوآوارگانعراقی ساكن دركشوربهعراقمصوب1382
-آییننامهنحوهآموزشاتباعخارجیمصوب1395
-آیین نامهاجراییماده180 قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایرانمصوبه1379
بخشسومتصویب نامه ها
-تصویب نامهمقرراتورودواقامتاتباعخارجیدرمناطقآزادتجاری-صنعتیجمهوریاسلامیایرانمصوب1373
-تصویب نامه راجعبه آیین نامه مربوطبهتعیین مناطق ممنوعه ترددو اسكاناتباع خارجیدر مرزهای كشور مصوبه هیئت وزیراندر تاریخ1381
-تصویب نامههیئتوزیرانراجعبهروادیدورودبهایرانبرایتجارفرشمصوب1381
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوریهند
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسی،خدمتو رسمیبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریكوبا
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوریصربستان
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامههایسیاسی،ویژهوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریپرتغال
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایخاصیاخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریسوسیالیستیویتنام
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریرومانی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه های سیاسی، خدمت، عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگعبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت جمهوری ارمنستان
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نودروزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریمالتبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگانگذرنامه هایسیاسیبیندولت جمهوریاسلامیایرانودولتجمهورییونانبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یكطرفه بیست روزه برای ورود دارندگانگذرنامه های عادی جمهوریعربیمصربهجمهوریاسلامیایران
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران وجمهوریچندملیتیبولیوی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتزیمبابوهبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو روادیدسي روزه برايدارندگانگذرنامه هاي سیاسي و خدمت بین دولت جمهوري اسلاميایرانوجمهورياسلاميموریتانيبهشرطعملمتقابل
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریغنا
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتبوركینافاسو
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریتوگو
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریگینهبیسائو
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتجمهوریمالاوی
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید (با اقامت حداكثریك ماهه) برای دارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولتجمهوریاسلامیایرانودولتپادشاهیكامبوج
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتپاراگوئه
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانودولتجمهوریجیبوتی
-تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برایدارندگان گذرنامه سیاسی، رسمی، مخصوص و خدمت بین دولتجمهوریاسلامیایرانودولتاكوادر
-تصویب نامهدرخصوصمقرراتلغوروادیدشصتروزهبرایدارندگانگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریبولیوی
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید شصت روزه برایدارندگانگذرنامهسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهورینیكاراگوئه
-تصویب نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سه ماهه برایدارندگانگذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامیایرانوجمهوریساحلعاج
-تصویب نامهدرخصوصتعرفهصدورگذرنامهبرایافرادزیرهجدهسالتماممصوبه1388

بخشچهارم:مواردمربوطه
-ازقانونمجازاتاسلامیمصوب1392
-ازقانونحمایتازكودكانونوجوانانبی سرپرستوبدسرپرستمصوب1392
-از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376اصلاحی1389
-ازقانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی-اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایرانمصوب1383
-از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایرانمصوب1379
-ازقانونكارمصوب1369
-ازقانوننیرویانتظامیجمهوریاسلامیایرانمصوب1369
-ازقانونحملونقلوعبوركالاهایخارجیازقلمروجمهوریاسلامیایرانمصوب1374
-از قانون تشك یل سازمان میراث فرهنگیو گردشگری مصوب1382
-ازقانونموافقت نامهتأسیسمقربینسازماناسلامیآموزشی، علمیوفرهنگی(آیسسكو)وجمهوریاسلامیایرانمصوب1384
-اجازهبرقراریمقرراتلغوروادید یكماههبرایگذرنامه هایسیاسیوخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتیمن
-اجازه برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برای گذرنامه سیاسی وخدمتبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتسلطنتیعمان
-اجازه برقراری مقررات لغو روادیدیك ماهه برای گذرنامه های سیاسیوخدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت پادشاهی بحرین
-دستورالعمل اجرایی ماده13 آیین نامه اجرایی ماده91  قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب1390
-ممنوعیت مسافرت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران با گذرنامهعادیبهكشورعربستانسعودیدرموسمحجمصوبه1373 باآخریناصلاحاتوالحاقاتتاتاریخ1380
-ممنوعیتسفراتباعایرانیبهسرزمینفلسطیناشغالی
-نحوهصدورمجوزورود بهكشورواقامتاتباعبیگانه ایكهبنابهتقاضایدستگاه های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات بهكشور مسافرتمینمایندمصوبه1368بااصلاحات1375
-اجازهصدورروادیدبرایاتباعخارجهبه منظورانجاممعاملاتفرشبهایرانمصوب1376
-موظفشدنوزارتامورخارجهجهتصدورویزایورودمكرریك سالهبرایسرمایه گذارانخارجی، پرسنل وكاركنانمنسوب بهدستگاه هاحسباعلامرؤسایدستگاه هامصوب1382
-موظف شدنوزارتامورخارجهبهاستقرارنمایندگانخوددرفرودگاه هایبین المللی امام خمینی(ره )،مهرآباد،شیراز،اصفهان،تبریزومشهدبرایصدورروادیدبرایاتباعخارجیمتقاضیروادیدكهفاقدروادیدورودیمیباشندمصوب1383
-استقرارنمایندگانوزارتامورخارجهدرفرودگاه هایبین المللیامامخمینی (ره )، مهرآباد، شیراز،اصفهان، تبریز و مشهدبه منظور صدورروادیدورودجهانگردیهفتروزهمصوب1384
-اصلاح روش اخذ گذرنامه از مسافرین عازم خارج از ك شورمصوب1370
-از موافقت نامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اكو مصوب1385
-ارسالنامه هایرفعممنوعیتخروج ازكشوربه وسیلهمأمورانبهادارهگذرنامهمصوب1362
-لزومكاملبودنمشخصاتارسالیافرادممنوع الخروجبهادارهگذرنامهمصوب1366
برچسب ها:
مجموعه قوانين و مقررات رواديد وگذرنامه   رضا زنده گل    مجموعه قوانين و مقررات رواديد وگذرنامه رضا زنده گل   مجموعه قوانين و مقررات   مجموعه قوانين   رواديد وگذرنامه   قوانين و مقررات رواديد وگذرنامه   گذرنامه      نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 978-6007316-84-9
مشخصات ظاهری: 696 صفحه
نوبت چاپ: یازدهم
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-41-7316-600-978
مشخصات ظاهری: 510 صفحه
نوبت چاپ: دوازدهم
قیمت: 450000ریال
قیمت با تخفیف: 405000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین داوری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-335-410-600-978
مشخصات ظاهری: 164 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی
تدوین: دکتر رحمان عمروانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-013-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-010-410-600-978
مشخصات ظاهری: 520 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه محشای قوانین و مقررات مربوط به اعسار
تدوین: دکتر محمّد هادی فضلعلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-021-410-600-978
مشخصات ظاهری: 91 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوین: مصطفی افشاری- رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-343-410-600-978
مشخصات ظاهری: 251 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوین: رضا زنده گل- مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-056-410-600-978
مشخصات ظاهری: 435 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-064-410-600-978
مشخصات ظاهری: 802 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 575000ریال
قیمت با تخفیف: 517500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-077-410-600-978
مشخصات ظاهری: 564 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 140000ریال
قیمت با تخفیف: 126000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-089-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 50000ریال
قیمت با تخفیف: 45000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارتی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 1-099-410-600-978
مشخصات ظاهری: 714 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 5-190-410-600-978
مشخصات ظاهری: 385 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 120000ریال
قیمت با تخفیف: 108000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 4-340-410-600-978
مشخصات ظاهری: 306 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 8-339-410-600-978
مشخصات ظاهری: 446 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-329-410-600-978
مشخصات ظاهری: 705 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 0-210-410-600-978
مشخصات ظاهری: 591 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-241-410-600-978
مشخصات ظاهری: 445 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-245-410-600-978
مشخصات ظاهری: 209 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 150000ریال
قیمت با تخفیف: 135000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-246-410-600-978
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات
تدوین: رضازنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-247-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فهرست قوانین منسوخ
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-244-410-600-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بهداشت، دارو و امورپزشکی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 5-257-410-600-978
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات گمرک، صادرات و واردات
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 9-259-410-600-978
مشخصات ظاهری: 690 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 550000ریال
قیمت با تخفیف: 495000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های تابعیت
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 6-263-410-600-978
مشخصات ظاهری: 298 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وقف
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-261-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 125000ریال
قیمت با تخفیف: 112500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 6-250-410-600-978
مشخصات ظاهری: 427 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات معادن و صنایع معدنی
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 5-260-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات زندان ها و امور زندانیان
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-258-410-600-978
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 250000ریال
قیمت با تخفیف: 225000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-262-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ثبت اسناد واملاک (رقعی)
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-240-410-600-978
مشخصات ظاهری: 371 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خودرو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-265-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 100000ریال
قیمت با تخفیف: 90000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات ثبت احوال
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-266-410-600-978
مشخصات ظاهری: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 175000ریال
قیمت با تخفیف: 157500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-293-410-600-978
مشخصات ظاهری: 316 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-269-410-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-298-410-600-978
مشخصات ظاهری: 290 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 285000ریال
قیمت با تخفیف: 256500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راه آهن و مترو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-292-410-600-978
مشخصات ظاهری: 387 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات امور دینی و مناسک مذهبی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-307-410-600-978
مشخصات ظاهری: 303 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-317-410-600-978
مشخصات ظاهری: 390 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 350000ریال
قیمت با تخفیف: 315000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضلاب
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-314-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 2-315-410-600-978
مشخصات ظاهری: 399 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات فضای مجازی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-318-410-600-978
مشخصات ظاهری: 337 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 300000ریال
قیمت با تخفیف: 270000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-306-410-600-978
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 225000ریال
قیمت با تخفیف: 202500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-319-410-600-978
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-352-410-600-978
مشخصات ظاهری: 679 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-350-410-600-978
مشخصات ظاهری: 393 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 475000ریال
قیمت با تخفیف: 427500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تدوین: ابراهیم یوسفی
ناشر: چتردانش
شابک: 0-351-410-600-978
مشخصات ظاهری: 366 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین انرژی هسته‌ای
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-349-410-600-978
مشخصات ظاهری: 341 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 400000ریال
قیمت با تخفیف: 360000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر:
شابک: 9-361-410-600-978
مشخصات ظاهری: 651 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص حقوقی)
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر:
شابک: 2-357-410-600-978
مشخصات ظاهری: 525 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/2/4 اصلاحی 1394
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 5-372-410-600-978
مشخصات ظاهری: 201 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 275000ریال
قیمت با تخفیف: 247500ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اصناف
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 2-373-410-600-978
مشخصات ظاهری: 586 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 8-371-410-600-978
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 850000ریال
قیمت با تخفیف: 765000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعاونی
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 6-362-410-600-978
مشخصات ظاهری: 430 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 500000ریال
قیمت با تخفیف: 450000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات استاندارد
تدوین: مهدی نریما‌ن‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-381-410-600-978
مشخصات ظاهری: 157 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح(رقعی)
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-382-410-600-978
مشخصات ظاهری: 614 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص جزایی)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-356-410-600-978
مشخصات ظاهری: 152 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 200000ریال
قیمت با تخفیف: 180000ریال
اطلاعات بیشتر...