آزمون وکالت

با عضویت در خبرنامه انتشارات از چاپ جدیدترین کتابهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-269-410-600-978
مشخصات ظاهری: 248 صفحه
نوبت چاپ: اول
زبان: فارسي
قیمت: 1250000ریال
قیمت با تخفیف: 1125000ریال
چکیده ای از کتاب:

از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات 1383و1387
-قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب 1367مصوب 1383
-قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1387
-قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1371
- قانون تسری مفاد تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابستهمصوب 1377
-قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387
-قانون استفساریه تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1367-مصوب1384
-قانون تفسیر بند (الف) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380مورخ 1397
-قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379-1390
-قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1383مصوب 1385
-قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72( و )77 و )تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-مصوب1379

بخشدوم:آیین نامه ها
-آیین نامه کارهای سخت و زیان آورمصوب 1371
-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1368
-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآورمصوب 1385
-آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72( و )77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371مصوب 1380 مصوبه 1385
-دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیانآور
- آیین نامه اجرایی قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته مصوب 1379
-آییننامه پرداخت فوقالعاده سختی کار انتظامی مصوب 1383

 بخش سوم: تعیین مشاغل سختو زیانآور واحدهای مربوطهو تصویب نامه ها
-تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بهزیستی کشور مصوب 1374
-تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصوب 1374
- تعیین مشاغل سخت و زیان آور در واحدهای توانبخشی و بازپروری سازمان بهزیستی کشور مصوب 1378
-تعیین شغل مسئول امور فوریت های پزشکی در وزارت بهداشت به عنوان شغل سخت و زیان آور مصوب 1375
-تعیین مشاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مشاغل درجه سه، درجه دو و درجه یك سخت و زیان آور مصوب 1375
-تعیین مشاغل تکنسین اتاق عمل و تکنسین آزمایشگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه یك مصوب 1376
- تعیین تعدادی مشاغل در شرکت مخابرات ایران تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه 3مصوب 1374
-مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات ایران مصوب 1374
-تعیین مشاغل کارشناس امور روانی، کارشناس امور اجتماعی مددکار اجتماعی و کار درمان شاغل در مراکز آموزش و درمانی روانپزشکی رازی به عنوان مشاغل درجه (2) سخت و زیان آور مصوب 1375
-تصویب نامه درخصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367-مصوبه 1395
-تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386
-فهرست تعیین30 شغل از مشاغل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1374
-تصویب نامه راجع به تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سیمان سپاهان مصوب 1375
-تصویب نامه در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور در شرکت سهامی گوشت کشور مصوب 1375
-تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان پزشکی قانونی کشورمصوب 1376
-تصویب نامه درخصوص محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور در بخش صنعت نساجی مصوب 1390
-تصویب نامه راجع به استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره 3ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1368

بخش چهارم:از قوانینو آیین نامه های مرتبط
- مواد مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور از قانون کار مصوب 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام
-از از آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386
-از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1384
-از آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388
-از آیین نامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب 1385
-از آییننامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مصوب 1383
-از آییننامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها مصوب 1349
-از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374
-از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
-از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368
-از آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388
-از قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 1383
-از قانون اصلاح تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1390
-ازقانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76مصوب 1371مصوب 1379
-ازقانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
- از آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 1378
-تفویض وظایف و اختیارات هیئت وزیران در خصوص اشتغال به کار بازنشستگان و بازخرید شدگان، استخدام و تعیین برخی مشاغل سخت و زیانآور به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی مصوب 1377

بخش پنجم:آرای وحدت رویهو نظریات مشورتی
-رأی شماره 745 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تبصره 1بند5آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1368تاریخ 1396
-بخشنامه 46/3 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی مورخ 1396
-رأی شماره 88/462 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال جزء (الف) بند 2ماده 12 آییننامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 1386
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب هیئت وزیران به شماره 22686ت33750ه مورخ1385
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/89/412 مورخ 1390 تاریخ 1389 شماره دادنامه 225 کلاسه پرونده 412/89
-آراء شماره 1017الی1021هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/311.مورخ 1392
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/444/مورخ 25/11/1390
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/90/444 مورخ 1390/11/24
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/102/89 خمورخ 1389/3/29
-رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه101/89/ مورخ 1389/4/13
-رأی شماره 4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور
-رأی شماره 231 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی شماره ه/144/87-1387/4/24
-رأی شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور شماره ه/256/87-1387/5/16
-رأی شماره 652 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان آورمحسوب میشود شماره ه/738/87-1387/10/15
-رأی شماره862 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان
-رأی شماره 865 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور
-رأی شماره 484 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/483/87-1387/8/5
-رأی شماره 515 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور در شرکت های دولتی شماره ه/253/87-1387/8/4
-رویه قضایی- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2.4.15.17.32 و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ه/558/86-1387/3/25
-رأی شماره های 695 الی699 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور و تأیید آراء شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری شماره ه/96/985-1396/9/20
-رأی شماره 745 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره1بند5 آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1368-- شماره ه/95/1346-1396/8/25
-رأی شماره 33 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست شماره ه/96/44-1396/2/6
-رأی شماره 1043 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور شماره ه/566/93-1393/7/9
-رأی شمارههای 800-788-787 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/606/91-1393/2/16
-رأی شماره های 61-65 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/523/87-1392/2/16
-رأی شماره 1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/588/86-1386/11/21
-رأی شماره دادنامه 531.455-446 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال شماره ه/444/90-1390/11/25
-رأی شماره 225 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور نخواهدبود شماره ه/412/89-1390/1/15
-رأی شماره 91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد شماره ه/102/89-1389/3/29
-ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیانمصوب هیئت وزیران به شماره 22686ت33750ه مورخ 1385/3/6
-رأی وحدت رویه شماره4484-1389/6/13 - مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)معترض: اداره کل حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران مرتبط با مواد 101و102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7/93/2897-1393/11/20 مرتبط با ماده 143 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم لاجرا
-نظریه شماره 2914/7 مورخ 1387/5/16

برچسب ها:
مجموعه قوانين و مقررات مشاغل سخت و زيان آور   رضا زنده گل   مجموعه قوانين و مقررات مشاغل سخت و زيان آور رضا زنده گل   مجموعه قوانين و مقررات   مشاغل سخت و زيان آور   قوانين و مقررات مشاغل سخت و زيان آور       نام کتاب: مجموعه قوانین داوری
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-335-410-600-978
مشخصات ظاهری: 164 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 900000ریال
قیمت با تخفیف: 810000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه محشای قوانین و مقررات مربوط به اعسار
تدوین: دکتر محمّد هادی فضلعلی
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-021-410-600-978
مشخصات ظاهری: 91 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوین: مصطفی افشاری- رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-343-410-600-978
مشخصات ظاهری: 251 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوین: رضا زنده گل- مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
شابک: 1-383-410-600-978
مشخصات ظاهری: 627 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 2400000ریال
قیمت با تخفیف: 2160000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-089-410-600-978
مشخصات ظاهری: 106 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتردانش
شابک: 1-578-410-600-978
مشخصات ظاهری: 618 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2800000ریال
قیمت با تخفیف: 2520000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-241-410-600-978
مشخصات ظاهری: 445 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 2500000ریال
قیمت با تخفیف: 2250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 2-245-410-600-978
مشخصات ظاهری: 209 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1100000ریال
قیمت با تخفیف: 990000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین مبارزه با مواد مخدر
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 9-246-410-600-978
مشخصات ظاهری: 396 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2100000ریال
قیمت با تخفیف: 1890000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات
تدوین: رضازنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-247-410-600-978
مشخصات ظاهری: 100 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: فهرست قوانین منسوخ
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-244-410-600-978
مشخصات ظاهری: 309 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بهداشت، دارو و امورپزشکی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 5-257-410-600-978
مشخصات ظاهری: 432 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2300000ریال
قیمت با تخفیف: 2070000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات گمرک، صادرات و واردات
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 9-259-410-600-978
مشخصات ظاهری: 687 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های تابعیت
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 6-263-410-600-978
مشخصات ظاهری: 307 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وقف
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-261-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
شابک: 6-250-410-600-978
مشخصات ظاهری: 427 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2300000ریال
قیمت با تخفیف: 2070000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات معادن و صنایع معدنی
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 5-260-410-600-978
مشخصات ظاهری: 253 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1250000ریال
قیمت با تخفیف: 1125000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات زندان ها و امور زندانیان
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 2-258-410-600-978
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1400000ریال
قیمت با تخفیف: 1260000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 9-262-410-600-978
مشخصات ظاهری: 99 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 600000ریال
قیمت با تخفیف: 540000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین ثبت اسناد واملاک (رقعی)
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
شابک: 7-240-410-600-978
مشخصات ظاهری: 402 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات خودرو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-265-410-600-978
مشخصات ظاهری: 115 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 650000ریال
قیمت با تخفیف: 585000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات ثبت احوال
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-266-410-600-978
مشخصات ظاهری: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1200000ریال
قیمت با تخفیف: 1080000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-293-410-600-978
مشخصات ظاهری: 316 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1600000ریال
قیمت با تخفیف: 1440000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات روادید وگذرنامه
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-300-410-600-978
مشخصات ظاهری: 146 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 8-298-410-600-978
مشخصات ظاهری: 290 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راه آهن و مترو
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-292-410-600-978
مشخصات ظاهری: 387 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1900000ریال
قیمت با تخفیف: 1710000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات امور دینی و مناسک مذهبی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-307-410-600-978
مشخصات ظاهری: 303 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1500000ریال
قیمت با تخفیف: 1350000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جانبازان، شهدا و ایثارگران
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-317-410-600-978
مشخصات ظاهری: 390 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1900000ریال
قیمت با تخفیف: 1710000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات آب و فاضلاب
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-314-410-600-978
مشخصات ظاهری: 439 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2300000ریال
قیمت با تخفیف: 2070000ریال
اطلاعات بیشتر...

نا موجود

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات دریا، دریانوردی و کشتی رانی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 2-315-410-600-978
مشخصات ظاهری: 399 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات فضای مجازی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-318-410-600-978
مشخصات ظاهری: 337 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1800000ریال
قیمت با تخفیف: 1620000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-306-410-600-978
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1300000ریال
قیمت با تخفیف: 1170000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 0-319-410-600-978
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1250000ریال
قیمت با تخفیف: 1125000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اساسنامه‌هاي برگزيدة سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتي ايران (جلد نخست)
تدوین: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-330-410-600-978
مشخصات ظاهری: 581 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3000000ریال
قیمت با تخفیف: 2700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اساسنامه‌هاي برگزيدة سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتي ايران (جلد دوم)
تدوین: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 3-343-410-600-978
مشخصات ظاهری: 586 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3000000ریال
قیمت با تخفیف: 2700000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: اساسنامه‌های برگزیده سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران (دوره دو جلدی)
تدوین: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 6-333-410-600-978
مشخصات ظاهری: 1167 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 6000000ریال
قیمت با تخفیف: 5400000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-352-410-600-978
مشخصات ظاهری: 575 صفحه
نوبت چاپ: هشتم
قیمت: 3800000ریال
قیمت با تخفیف: 3420000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
شابک: 3-350-410-600-978
مشخصات ظاهری: 393 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2000000ریال
قیمت با تخفیف: 1800000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین انرژی هسته‌ای
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-349-410-600-978
مشخصات ظاهری: 341 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1800000ریال
قیمت با تخفیف: 1620000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر:
شابک: 9-361-410-600-978
مشخصات ظاهری: 651 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3600000ریال
قیمت با تخفیف: 3240000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/2/4 اصلاحی 1394
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 5-372-410-600-978
مشخصات ظاهری: 201 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1000000ریال
قیمت با تخفیف: 900000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اصناف
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 2-373-410-600-978
مشخصات ظاهری: 586 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3500000ریال
قیمت با تخفیف: 3150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
ناشر:
شابک: 8-371-410-600-978
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 4000000ریال
قیمت با تخفیف: 3600000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تعاونی
تدوین: مهدی نریمان‌پور
ناشر:
شابک: 6-362-410-600-978
مشخصات ظاهری: 430 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2300000ریال
قیمت با تخفیف: 2070000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات استاندارد
تدوین: مهدی نریما‌ن‌پور
ناشر: چتر دانش
شابک: 7-381-410-600-978
مشخصات ظاهری: 166 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح(رقعی)
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 4-382-410-600-978
مشخصات ظاهری: 614 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3500000ریال
قیمت با تخفیف: 3150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات دامپزشکی
تدوین: جعفر مرتضی‌نیا
ناشر: چتردانش
شابک: 9-431-410-600-978
مشخصات ظاهری: 387 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1900000ریال
قیمت با تخفیف: 1710000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارتی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: چتر دانش
شابک: 5-385-410-600-978
مشخصات ظاهری: 580 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 3500000ریال
قیمت با تخفیف: 3150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حاکم بر صنعت نفت و گاز
تدوین: دکتر هدایت فرخانی-زینب پاپی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8-454-410-600-978
مشخصات ظاهری: 315 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1600000ریال
قیمت با تخفیف: 1440000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حوزه ورزش
تدوین: مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 0-492-410-600-978
مشخصات ظاهری: 138 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 700000ریال
قیمت با تخفیف: 630000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات هنر، فرهنگ و رسانه
تدوین: جعفر مرتضی نیا، مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-640-5
مشخصات ظاهری: 632 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3200000ریال
قیمت با تخفیف: 2880000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی
تدوین: جعفر مرتضی نیا
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 8- 496 - 410- 600 -978
مشخصات ظاهری: 591 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3500000ریال
قیمت با تخفیف: 3150000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت‌های دینی
تدوین: مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-514-9
مشخصات ظاهری: 145 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 800000ریال
قیمت با تخفیف: 720000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی
تدوین: مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-515-6
مشخصات ظاهری: 457 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2500000ریال
قیمت با تخفیف: 2250000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین حسابداران و حسابرسان
تدوین: جعفر مرتضی‌نیا
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-559-0
مشخصات ظاهری: 659 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 3700000ریال
قیمت با تخفیف: 3330000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی
تدوین: رحمان عمروانی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 978-600-410-013-7
مشخصات ظاهری: 370 صفحه
نوبت چاپ: سوم
قیمت: 3200000ریال
قیمت با تخفیف: 2880000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات انتخابات
تدوین: مهدی چراغ
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 7-592-410-600-978
مشخصات ظاهری: 380 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1700000ریال
قیمت با تخفیف: 1530000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
تدوین: زهرا اکبری
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 5-611-410-600-978
مشخصات ظاهری: 232 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1750000ریال
قیمت با تخفیف: 1575000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: قوانین و مقررات دیه
تدوین: رضا زنده‌گل
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 1-268-410-600-978
مشخصات ظاهری: 68 صفحه
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 750000ریال
قیمت با تخفیف: 675000ریال
اطلاعات بیشتر...
نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
تدوین: مسعود قربانی لاچوانی
ناشر: انتشارات چتر دانش
شابک: 3-657-410-600-978
مشخصات ظاهری: 353 صفحه
نوبت چاپ: اول
قیمت: 2200000ریال
قیمت با تخفیف: 1980000ریال
اطلاعات بیشتر...